Perchnogaeth gymunedol

Ein hymrwymiad i gymunedau

Mae Falck Renewables a BlueFloat Energy wedi ymrwymo i gefnogi cymunedau lleol yn yr ardaloedd lle rydym yn gweithredu.

Rydym wedi meithrin partneriaeth gydag arbenigwyr perchnogaeth gymunedol Energy4All i helpu i ddatblygu model perchnogaeth gymunedol ar gyfer fferm wynt Llywelyn, mewn partneriaeth â thrigolion, sefydliadau cymunedol a busnesau lleol, sy’n caniatáu i bobl leol rannu’r gwerth a gaiff ei greu gan y prosiect.

Bydd Llywelyn ymhlith y prosiectau gwynt ar y môr cyntaf sy’n eiddo i’r gymuned yn y DU.

Ein profiad mewn cwmnïau cydweithredol cymunedol

Mae Falck Renewables wedi gweithio gyda Energy4All ers dros bymtheg mlynedd i sefydlu mentrau cydweithredol ledled y DU yn llwyddiannus, sydd wedi caniatáu i filoedd o bobl brynu cyfran yn eu fferm wynt leol. Mae buddsoddwyr wedi cael adenillion deniadol o fuddsoddi, ac wedi cael ad-daliad llawn o’u buddsoddiad cychwynnol. Drwy’r mentrau cydweithredol hyn, mae tua 6,000 o bobl wedi buddsoddi £11 miliwn mewn ffermydd gwynt lleol ac wedi derbyn £6 miliwn mewn llog cyfranddaliadau hyd yma.

Falck Renewables yw’r unig berchennog ffermydd gwynt yn y DU i fabwysiadu’r dull hwn ar gyfer mwy nag un fferm wynt. Mae Falck Renewables yn cefnogi Ymddiriedolaethau Budd i’r Gymuned ym mhob un o’i 12 fferm wynt yn y DU hefyd, sydd wedi buddsoddi mewn cannoedd o brosiectau ar draws sawl sector, gan gynnwys addysg, diwylliant, hamdden, effaith gymdeithasol, diogelu’r amgylchedd, ynni cynaliadwy a seilwaith gyda miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad, a reolir gan gymunedau lleol.

Gyda’r profiad hwn, mae partneriaeth Ynni Adnewyddadwy Falck a BlueFloat bellach yn ceisio ymestyn ein dull perchnogaeth gymunedol ar gyfer gwynt ar y môr hefyd.

Perchnogaeth gymunedol wedi'i chynllunio o'ch cwmpas chi

Hoffem ddatblygu cynllun perchnogaeth gymunedol Llywelyn mewn partneriaeth â chymunedau lleol y De. Pan fyddwn yn lansio ein hymgynghoriad yn ddiweddarach yn y prosiect, cyn cyflwyno ein cais DNS, byddwn yn gofyn am eich barn ar y cynllun perchnogaeth gymunedol hefyd. Gobeithio y gwnewch chi rannu’ch barn â ni fel rhan o’n hymgynghoriad.

I sicrhau nad ydych chi’n colli lansiad ein hymgynghoriad, neu newyddion am ein cyfleoedd perchnogaeth gymunedol, tanysgrifiwch i’r newyddion diweddaraf.
https://llywelynwind.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/energy-img1.png

Energy4All

Wedi’i sefydlu yn 2002 i ganiatáu i gymunedau fod yn berchen ar eu cynlluniau ynni adnewyddadwy eu hunain a’u gweithredu, mae Energy4All yn cefnogi 30 a mwy o gwmnïau cydweithredol ynni cymunedol llwyddiannus yn y DU erbyn hyn, gyda 17,000 o aelodau.  Maen nhw wedi codi dros £80 miliwn gan eu haelodau i fuddsoddi mewn cynlluniau ynni adnewyddadwy.