Cwestiynau cyffredin

Gwynt ar y môr arnofiol yw’r cam nesaf mewn ynni adnewyddadwy, gan gynhyrchu trydan glân, di-garbon o un o’n hadnoddau naturiol mwyaf toreithiog.

Isod ceir rhai o’r cwestiynau cyffredin am ein prosiect, a gwynt ar y môr arnofiol yn fwy cyffredinol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

 • Pwy yw Falck Renewables a BlueFloat Energy?

  Mae Falck Renewables, sy’n weithgar yn y DU ers 2002, yn gwmni byd-eang mewn ynni glân, yn enwedig ynni solar, gwynt ar y tir a gwynt ar y môr. Mae eisoes yn gweithredu 12 o ffermydd gwynt ar y tir yn y DU (413 MW) ac wedi arloesi ym mherchnogaeth gymunedol ynni gwynt drwy alluogi miloedd o bobl i brynu cyfran yn eu ffermydd gwynt lleol.

  Mae BlueFloat Energy yn ddatblygwr byd-eang mewn ynni gwynt ar y môr gyda phrosiectau yn Sbaen, yr Eidal, Ffrainc, Awstralia a Seland Newydd ar hyn o bryd, yn ogystal â’r DU, lle mae wedi sicrhau tri safle yn rownd brydlesu ddiweddaraf ScotWind.

  Wedi’i sefydlu gan weithwyr ynni adnewyddadwy proffesiynol a chyda gweledigaeth i gyflymu’r defnydd byd-eang o wynt ar y môr fel galluogwr allweddol ar gyfer y cyfnod pontio ynni a thwf economaidd, mae BlueFloat Energy yn elwa ar arbenigedd tîm rhyfeddol wrth ddylunio, datblygu, ariannu, adeiladu a gweithredu prosiectau gwynt ar y môr.

 • Beth yw ynni gwynt ar y môr arnofiol?

  Gwynt ar y môr arnofiol yw’r cam nesaf mewn ynni adnewyddadwy, gan gynhyrchu trydan glân, di-garbon o un o’n hadnoddau  naturiol mwyaf toreithiog.

  Caiff tyrbinau gwynt ar y môr arnofiol eu gosod ar strwythurau arnofiol sydd wedi’u hangori i wely’r môr gyda systemau angori. Mae’r strwythurau arnofiol hyn, neu arnofion (‘floaters’), yn debyg i lwyfannau arnofiol sydd wedi’u defnyddio ers degawdau yn y diwydiant olew a nwy. O’r herwydd, maen nhw wedi’u cynllunio i gadw’r strwythur yn sefydlog tra byddant ar y môr.

  Mae tyrbinau arnofiol wedi’u cysylltu â gwely’r môr gydag angorau a llinellau angori yn hytrach na strwythurau solet, gan alluogi i ffermydd gwynt arnofiol gael eu gosod mewn dyfroedd llawer dyfnach ac ymhellach o’r lan. Mae sawl mantais i hyn, o fanteisio ar wyntoedd cryfach a mwy cyson, i leihau effeithiau gweledol ac amgylcheddol. Hefyd, mae technolegau gwynt ar y môr yn datgloi manteision economaidd mawr a chyfleoedd cadwyn gyflenwi ar gyfer yr ardal leol.

 • Pam mae angen gwynt ar y môr arnofiol arnom?

  Mae datblygu gwynt ar y môr arnofiol yn hanfodol er mwyn datgarboneiddio cyflenwad ynni’r DU a mynd i’r afael â newid hinsawdd, her fyd-eang fwyaf ein hoes.

  Mae Llywodraeth y DU wedi gosod nifer o dargedau pwysig i helpu i lywio’r newid i ddyfodol glân, di-garbon, gyda’r nod cyffredinol o gyrraedd allyriadau nwyon tŷ gwydr sero net erbyn 2050.

  Mae gwynt ar y môr wedi chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatgarboneiddio cyflenwad ynni’r DU hyd yma. Gall gwynt ar y môr arnofiol wneud cyfraniad fwy fyth, trwy fanteisio ar wyntoedd cryfach a mwy cyson. Mae gan y DU dargedau i ddatblygu 1GW o dyrbinau gwynt ar y môr arnofiol erbyn 2030, a 4GW erbyn 2035.

  Mae fferm wynt Llywelyn yn un o ddau brosiect gwynt ar y môr 300MW yn y Môr Celtaidd a fydd yn darparu ynni glân, di-garbon i dde Cymru a de-orllewin Lloegr. Ynghyd â’n prosiect arall, Petroc, bydd ein ffermydd gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyrraedd targed y DU ar gyfer 1GW o wynt ar y môr arnofiol erbyn 2030.

 • Sut mae gwynt ar y môr arnofiol yn wahanol i dyrbinau gwynt ar y môr a osodir ar y gwaelod?

  Mae sawl dyluniad gwahanol ar gyfer technoleg gwynt ar y môr arnofiol, ond mae’r rhan fwyaf o ddyluniadau’n gosod tyrbin gwynt ar ben arnofyn, strwythur wedi’i suddo’n rhannol sy’n rhoi’r sefydlogrwydd a’r hynofedd i’r tyrbin allu arnofio’n unionsyth ar y môr. Yna, defnyddir llinellau angori i sicrhau bod y strwythur arnofiol wedi’i gysylltu â gwely’r môr, i’w atal rhag symud o’i le.

  Gallwch ddarllen mwy am y gwahaniaethau rhwng cynlluniau arnofiol a rhai a osodir ar y gwaelod yma.

 • Beth yw manteision ynni gwynt ar y môr arnofiol?

  Mae amrywiaeth eang o fanteision i wynt ar y môr arnofiol, o’i gymharu â rhai a osodir ar y gwaelod. Mae llawer o’r manteision hyn yn deillio o’r ffaith bod modd gosod tyrbinau arnofiol mewn dŵr llawer dyfnach, llawer pellach o’r lan. Mae hyn yn caniatáu i dyrbinau arnofiol elwa ar wyntoedd cryfach a mwy cyson, a lleihau effeithiau ar yr olygfa o’r lan, ecosystemau morol, neu ddefnyddiau morol eraill fel pysgota, llongau neu dwristiaeth.

  Gallwch ddarllen mwy am wynt ar y môr arnofiol a’i fanteision yma.

 • Pam wnaethoch chi ddewis y safle hwn?

  Mae Ystad y Goron wedi dewis y Môr Celtaidd (a ddiffinnir fel y dyfroedd yn y rhanbarth o amgylch arfordir De Cymru a phenrhyn De-orllewin Lloegr) fel canolbwynt ar gyfer ei phroses prydlesu gwynt arnofiol ar ôl mapio’r ardaloedd dichonadwy ar gyfer gwynt ar y môr yn y rhanbarth.

  Mae’r Môr Celtaidd yn cynnig cyfle unigryw i ddatgloi capasiti ynni glân newydd a helpu i sefydlu sector diwydiannol newydd. Ychydig iawn o ddefnydd o seilwaith ar y môr a welwyd yma hyd yn hyn.

  Mae Llywelyn yn un o ddau brosiect gwynt ar y môr sy’n cael eu datblygu gan Falck Renewables a BlueFloat Energy yn y Môr Celtaidd (y llall yw Petroc, sydd wedi’i leoli yn nyfroedd Lloegr). Dewiswyd y ddau safle yn dilyn proses asesu helaeth a oedd yn cynnwys adolygu ardaloedd gwarchodedig, effaith amgylcheddol, llwybrau ceblau, seilwaith presennol, traffig morol, a gweithgarwch pysgota.

 • Pa mor bell o'r lan yw'r safle dan sylw?

  Mae fferm wynt Llywelyn 40 milltir o’r lan, sy’n golygu mai ychydig iawn o effaith weledol a gaiff ar yr olygfa o’r lan, ac ychydig iawn o effeithiau amgylcheddol.

 • Sut fyddwch chi'n cysylltu'r prosiect hwn â'r Grid Cenedlaethol?

  Rydym yn bwriadu cysylltu fferm wynt Llywelyn â’r grid trydan yn yr is-orsaf 400kv yn Sir Benfro. Ar hyn o bryd, rydym yn y camau cynnar o gynllunio union lwybr y cebl, ond byddwn yn cyhoeddi’r cynlluniau ac yn ymgynghori arnynt maes o law.

 • Lle mae'r safle?

  Lleolir fferm wynt Llywelyn yn nyfroedd Cymru yn y Môr Celtaidd, oddi ar arfordir Sir Benfro. Bydd y fferm wynt o leiaf 40 milltir o’r lan ar ei phwynt agosaf.

  Gallwch weld map o leoliad arfaethedig Llywelyn ar y dudalen Hafan.

 • Pa mor fawr yw'r safle?

  Bydd gan fferm wynt Llywelyn gapasiti gosodedig o hyd at 300MW. Bydd union ardal y fferm wynt yn dibynnu ar y dechnoleg tyrbinau sy’n cael ei dewis, a nifer y tyrbinau. Byddwn yn cadarnhau hyn yn ddiweddarach yn y broses ddatblygu.

 • Faint o dyrbinau fydd ar y safle?

  Bydd gan fferm wynt Llywelyn gapasiti gosodedig o hyd at 300MW, gan ddefnyddio tua 20 o dyrbinau.  Bydd union nifer y tyrbinau’n dibynnu ar y dechnoleg tyrbinau a ddewisir, a gaiff ei chadarnhau’n ddiweddarach yn y broses ddatblygu.

 • Pa dechnoleg ydych chi'n ei defnyddio?

  Rydyn ni’n ystyried sawl technoleg ar gyfer tyrbinau ac arnofion. Byddwn yn cadarnhau ein dewis o dechnolegau yn ddiweddarach yn y broses ddatblygu, gan fod technoleg gwynt ar y môr arnofiol yn datblygu drwy’r amser. Bydd yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys aeddfedrwydd y technolegau, cyfleoedd a gofynion cynnwys lleol, pa mor addas yw’r seilwaith porthladd ac adeiladu llongau sydd ar gael yn lleol a galluoedd y gadwyn gyflenwi ranbarthol.

 • A fydda i'n gallu gweld y prosiect o'r lan?

  Bydd fferm wynt Llywelyn wedi’i lleoli o leiaf 40 milltir (64km) o’r lan. Mae hyn yn golygu mai prin iawn fydd effaith weledol y prosiect. Cynhelir asesiad llawn o’r effaith weledol yn ddiweddarach yn y broses ddatblygu, a chyhoeddir y canfyddiadau yn ystod ein hymgynghoriad â chymunedau a rhanddeiliaid lleol, cyn cyflwyno ein cais i Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW).

 • Beth fydd yr effaith ar yr amgylchedd, adar a bywyd morol?

  Dewiswyd lleoliad Llywelyn yn dilyn proses asesu helaeth a oedd yn cynnwys adolygu ardaloedd gwarchodedig ac effaith amgylcheddol. Byddwn yn archwilio ac yn lliniaru’r holl effeithiau amgylcheddol posibl, gan gynnwys ar adar, pysgod a mamaliaid morol, ac ecosystemau gwely’r môr. Bydd modd lliniaru unrhyw effeithiau amgylcheddol drwy ddylunio’r datblygiad yn ofalus, a thrwy’r technegau adeiladu.

  Rydyn ni wedi cynnal arolygon misol o adar a mamaliaid ar safle Llywelyn ers mis Mawrth 2021, ac yn bwriadu cynnal rhai pellach i gynnwys dau dymor bridio. Cynhaliwyd yr astudiaethau mewn cydweithrediad â Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur.

  Bydd canfyddiadau’r astudiaethau hyn, ac unrhyw fesurau lliniaru neu iawndal sy’n angenrheidiol, yn cael eu cyhoeddi yn ystod ein hymgynghoriad â chymunedau a rhanddeiliaid lleol, cyn cyflwyno ein cais i Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW).

 • Sut fydd y prosiect o fudd i'r economi leol?

  Yn wahanol i strwythurau a osodir ar y gwaelod (sy’n cael rhoi at ei gilydd ar y môr), mae angen cydosod tyrbinau arnofiol yn llwyr ar y tir (wrth y cei), cyn eu tynnu i’r môr i’w gosod yn eu lle. Mae hyn yn golygu cyfleoedd economaidd mawr i’r economïau lleol o amgylch porthladdoedd a’r gadwyn gyflenwi leol, er mwyn gwasanaethu’r gwaith adeiladu a chynnal a chadw ffermydd gwynt arnofiol.

  Rydym mewn cysylltiad cyson â’r gadwyn gyflenwi yn ne Cymru ac yn bwriadu datblygu sylfaen weithgynhyrchu leol ar gyfer gwynt ar y môr arnofiol. Yn seiliedig ar ein gwybodaeth helaeth am y sector, byddwn yn dewis technolegau a all wneud y mwyaf o’r seilwaith rhanbarthol presennol a gwneud y gorau o fuddsoddiadau newydd.

  Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd cadwyn gyflenwi lleol ar ein tudalen Cadwyn Gyflenwi.

 • Pam Llywelyn?

  Gyda Llywelyn, a’n prosiect gwynt ar y môr arnofiol Celtaidd arall, Petroc, roeddem am ddathlu treftadaeth Geltaidd hynafol yr ardaloedd sy’n gartref i’n prosiectau.

  Mae sawl ffigur pwysig yn hanes hynafol Cymru wedi’i enwi’n Llywelyn, gan gynnwys yr unig dywysog o Gymro (Llywelyn ein Llyw Olaf) i reoli holl diriogaeth y wlad yn y drydedd ganrif ar ddeg.

 • Pryd fydd y prosiect yn cael ei gymeradwyo?

  Cyn cyflwyno ein cais i Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW), byddwn yn cynnal proses o ymgysylltu ac ymgynghori â thrigolion, busnesau a sefydliadau cymunedol lleol ar draws ardal eang o amgylch fferm wynt Llywelyn. Bydd y broses yn sicrhau bod ein cynnig yn cael ei gwmpasu a’i fireinio’n llawn cyn ei gyflwyno.

  Byddwn yn cyhoeddi amserlenni manylach ar gyfer ymgynghori ac ymgysylltu maes o law, ar y wefan hon.

  Ar ôl cyflwyno’n cais, mae terfynau amser llym ar gyfer y broses sy’n arwain at benderfyniad i naill ai roi neu wrthod caniatâd. Gallwch ddarllen mwy am y broses hon ar ein tudalen Cynllunio ac Ymgynghori.

 • Pryd fyddwch chi'n dechrau adeiladu?

  Hoffem weld Fferm Wynt Llywelyn ar waith erbyn 2030, er mwyn gwneud cyfraniad sylweddol at darged Llywodraeth y DU ar gyfer 1GW o gapasiti gwynt ar y môr arnofiol erbyn 2030. Byddwn yn cyhoeddi llinell amser lefel uchel ar gyfer pob cam o’r prosiect maes o law.

 • Sut ydych chi'n ymgysylltu â'r gymuned leol?

  Mae Falck Renewables a BlueFloat Energy wedi ymrwymo i gynnal proses ymgysylltu ac ymgynghori ystyriol â thrigolion, busnesau a sefydliadau cymunedol lleol ar draws ardal eang o amgylch fferm wynt Llywelyn. Gallwch ddysgu mwy am ein hymgynghoriad ar y wefan hon wrth i’r prosiect fynd rhagddo.

  Byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion am ein cynlluniau ar gyfer ymgynghori ac ymgysylltu maes o law, ar y wefan hon. Gallwch ddarllen mwy am y broses gynllunio ac ymgynghori ehangach ar ein tudalen Cynllunio ac Ymgynghori.