Technoleg gwynt ar y môr arnofiol

Gwynt ar y môr arnofiol yw’r cam nesaf mewn ynni adnewyddadwy, gan gynhyrchu trydan glân, di-garbon o un o’n hadnoddau naturiol mwyaf toreithiog.

Mae ffermydd gwynt ar y môr wedi’u hadeiladu yn nyfroedd y DU ers dechrau’r 2000au. Hyd yma, mae’r prosiectau hyn i gyd wedi defnyddio cynlluniau ‘gosod ar y gwaelod’ lle mae tyrbinau’n cael eu gosod yn uniongyrchol ar wely’r môr. Er bod sawl dull gwahanol o osod sylfeini ar y gwaelod, dim ond mewn dyfroedd cymharol fas y gellir eu gosod, sy’n golygu eu bod yn agos at y lan fel arfer.

Bydd technoleg gwynt ar y môr arnofiol yn golygu y gellir manteisio ar safleoedd gwynt ar y môr trosiannol a dŵr dwfn o amgylch y DU a oedd yn anhygyrch o’r blaen. Bydd hyn yn helpu i gyrraedd targed sero net y DU wrth leihau effaith weledol y tyrbinau a lleihau ymyrraeth â gweithgareddau lleol. Bydd yn cyfrannu at adfywio cymunedau arfordirol a chreu swyddi lleol hefyd.

Bydd datblygiad cyflym Llywelyn yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatblygu diwydiant gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd, a bydd yn allweddol fel cam tuag at ddatblygiadau mwy o faint erbyn diwedd y degawd i helpu i gyrraedd targed 4GW 2035. Rydym yn awyddus i barhau i weithio gydag Ystad y Goron a’r gymuned ddatblygu (leol) i sefydlu fframwaith rheoleiddio addas a fydd yn caniatáu i brosiectau fel Llywelyn gael eu cyflawni yn ail hanner y degawd hwn.

CROWN technology by Brezo

Manteision gwynt ar y môr arnofiol

Dŵr dyfnach, ymhellach o’r lan

Nid yw dyluniadau traddodiadol a osodir ar y gwaelod yn ymarferol mewn dyfroedd sydd dros 60 metr o ddyfnder. Mae technoleg gwynt ar y môr arnofiol yn caniatáu i dyrbinau gael eu gosod mewn dyfroedd llawer dyfnach ac ymhellach o'r lan.

Ynni rhatach sy'n perfformio'n well

Gan fod modd gosod tyrbinau gwynt arnofiol ymhellach o'r lan, gallant elwa hefyd ar y gwyntoedd cryfach a mwy cyson sydd i'w cael ymhellach o'r tir fel arfer. Mae profiad o brosiectau arnofiol cynnar ym Môr y Gogledd yn dangos y gall hyn arwain at welliant o 5-20% yn y ffactor capasiti dros dyrbinau confensiynol wedi’u gosod ar y gwaelod. Mewn geiriau eraill, mae'r tyrbinau'n gweithredu'n llawer agosach at gapasiti llawn, sy'n fwy effeithlon ac yn cynnig mwy o werth i gwmnïau ynni, ac yn y pen draw ynni rhatach i ddefnyddwyr a busnesau hefyd.

Llai o effaith weledol

Drwy osod ffermydd gwynt ymhellach o’r lan, mae'r effaith weledol ar gymunedau lleol ar lan y môr yn lleihau'n sylweddol. Bydd fferm wynt Llywelyn 40 milltir o'r tir, gan leihau effaith weledol y datblygiad.

Manteision amgylcheddol

Mae system angori tyrbinau arnofiol yn cyfyngu ar y risg o darfu ar wely'r môr neu ecosystemau morol hefyd, o'i gymharu â physt sylfaen traddodiadol wedi’u gosod ar y gwaelod. Gan eu bod wedi'u lleoli'n bellach o’r lan, mae tyrbinau arnofiol yn cael llai o effaith ar ddefnyddwyr morol eraill hefyd, megis y diwydiannau pysgota, llongau neu dwristaidd. Yn olaf, ar ddiwedd oes y fferm wynt, mae'n haws adfer angorau yn y broses ddatgomisiynu na sylfeini trymach llwyfannau a osodir ar y gwaelod.

Cyfleoedd i gadwyni cyflenwi lleol

Mae tyrbinau a osodir ar y gwaelod yn cael eu rhoi at ei gilydd ar y môr, sy'n golygu y gellir cludo’r prif gydrannau (llafnau, naselau, tyrau, sylfeini) ar longau o fannau pell iawn ac nad oes angen iddyn nhw ddefnyddio porthladdoedd lleol a seilwaith arall ar gyfer gwaith gosod a chynnal a chadw. Yn wahanol i strwythurau a osodir ar y gwaelod, mae tyrbinau arnofiol yn cael eu rhoi at ei gilydd ar y tir (wrth y cei), cyn cael eu tynnu i'r môr i'w gosod. Mae hyn yn golygu cyfleoedd economaidd mawr i'r economïau lleol o amgylch porthladdoedd a'r gadwyn gyflenwi leol er mwyn gwasanaethu'r gwaith adeiladu a chynnal a chadw ffermydd gwynt arnofiol.

Technolegau arnofiol

Mae gan dyrbinau arnofiol lawer yn gyffredin â thyrbinau a osodir ar y gwaelod. Fel arfer, mae tyrbinau a osodir ar y gwaelod yn cael eu hadeiladu’n uniongyrchol ar/i wely’r môr, gan ddefnyddio naill ai postyn dur neu goncrit neu ‘siaced’ goesog (fel stôl enfawr 3 neu 4 coes sy’n sownd i wely’r môr). Mae’r tyrbin a’r tŵr yn sefyll ar ben y postyn neu’r siaced hon.

Gyda thyrbinau arnofiol mae rhan uchaf pob strwythur yr un fath yn y bôn. Ond yn hytrach nag eistedd ar strwythur sefydlog, mae’r tyrbin yn sownd wrth arnofyn. Strwythur symudol yw hwn sy’n rhoi cymorth arnofiol a sefydlogrwydd i’r tyrbin, i’w gadw’n syth drwy’r amser. Yna, defnyddir llinellau angori ac angorau i gadw’r arnofyn yn sownd i wely’r môr.