Cynllunio ac ymgynghori

Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol

Yn ddiweddar, mae Ystad y Goron wedi cyhoeddi ei chynlluniau ar gyfer cyfleoedd prydlesu newydd ar gyfer prosiectau gwynt arnofiol ar raddfa fasnachol yn y Môr Celtaidd, gan gadarnhau ei huchelgais i ddatgloi hyd at 4GW o’r dechnoleg hon yng Nghymru a Lloegr erbyn 2035 a helpu i sbarduno diwydiant newydd yn y DU.

Fel pob prosiect gwynt ar y môr yn nyfroedd Cymru, mae Fferm Wynt ar y Môr Llywelyn yn cael ei hystyried yn Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) – math o gais cynllunio ar gyfer prosiect seilwaith mawr o bwys cenedlaethol. Am y rheswm hwnnw, Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW) fydd yn ymdrin â’r broses cais cynllunio ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae DNS yn wahanol i gais cynllunio arferol. Mae Arolygydd yn archwilio’r cais ac yn gwneud argymhelliad i Lywodraeth Cymru yn seiliedig ar rinweddau cynllunio a blaenoriaethau cenedlaethol. Yna, bydd Gweinidogion Llywodraeth Cymru yn penderfynu a ddylid rhoi caniatâd ai peidio.

GustoMSC|NOV

Ymgysylltu ac ymgynghori lleol

Mae Falck Renewables a BlueFloat Energy wedi ymrwymo i gynnal proses ymgysylltu ac ymgynghori ystyriol â thrigolion, busnesau a sefydliadau cymunedol lleol ar draws ardal eang o amgylch fferm wynt Llywelyn. Mae cymunedau lleol yn rhan bwysig o’r broses hon, gan helpu i sicrhau ein bod yn ystyried holl effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd sylweddol tebygol y prosiect, a bod effeithiau’n cael eu lliniaru neu eu rheoli’n briodol yn ein cynigion.

Gallwch ddysgu mwy am ein trafodaethau a’n hymgynghoriad parhaus â’r gymuned leol ar y wefan hon wrth i’r prosiect ddatblygu.

Ar ôl ein hymgynghoriad, bydd y cais yn cael ei gyflwyno i PEDW, a fydd yn cynnal ymgynghoriad pum wythnos arall, y gall partïon â diddordeb gymryd rhan ynddo. Yna bydd PEDW yn llunio adroddiad i Lywodraeth Cymru ar y cais, a bydd Gweinidogion Cymru yn penderfynu a ddylid derbyn neu wrthod y cais o fewn 12 wythnos.

I gael rhagor o wybodaeth am y broses Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS), ewch i wefan PEDW

Proses gynllunio ac ymgynghori

Cyn ymgeisio

Byddwn yn datblygu ein cynigion amlinellol, yn cysylltu ag unigolion a grwpiau perthnasol yn yr ardal, yn trefnu digwyddiadau, ac yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r cynigion drafft i nodi materion a chyfnewid barn rhwng partïon â diddordeb.

Byddwn yn hysbysu PEDW ein bod yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio.

Ar ôl hysbysu, byddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r cynnig DNS manwl, ac yn ymgynghori â pherchnogion a thrigolion cyfagos, Cynghorau Cymuned lleol a phartïon eraill â diddordeb am gyfnod o chwe wythnos.

Cais

Byddwn yn cyflwyno’r cais i PEDW gydag Adroddiad Ymgynghori.

Caiff y cais ei ddilysu gan PEDW a’r swyddog achos a enwebwyd.

Bydd Cyngor Sir Penfro yn cyflwyno hysbysiadau safle, ac yn paratoi Datganiad Effaith Lleol.

Os cyflwynir yr holl ddogfennau gofynnol, bydd PEDW yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r cais ac yn ysgrifennu at ymgyngoreion. Mae gan bartïon â diddordeb bum wythnos i gyflwyno sylwadau.

Archwilio

Bydd PEDW yn penodi Arolygydd i archwilio’r cais, gan gynnwys yr holl sylwadau.

Mae’r Arolygydd yn penderfynu a oes angen gwrandawiad, ymchwiliad neu sylwadau ysgrifenedig ychwanegol. Os felly, efallai y byddant yn gwahodd partïon â diddordeb i gymryd rhan.

Rhaid i PEDW bwyso a mesur yr holl sylwadau a ddaw i law. Mater i’r Arolygydd yw cynnal gwrandawiad neu ymchwiliad.

Penderfyniad

Ar ddiwedd yr archwiliad, mae’r Arolygydd yn ysgrifennu adroddiad i Weinidog Cymru yn argymell a ddylid rhoi neu wrthod caniatâd cynllunio, ac os caiff sêl bendith, pa amodau cynllunio penodol y dylid eu hatodi.

Yna mae gan y Gweinidog 12 wythnos i wneud penderfyniad terfynol.